Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

AEGEAN RTTY CONTEST

AEGEAN RTTY CONTEST

Sponsored by: AegeanDXgroup, Aegean Radioamateurs Association –A.R.A.(Samos isl.) , and magazine 5-9Report

Participants: Any licensed amateur station.

Date: 3rd full weekend of May, from 12:00 UTC Saturday till 12:00 UTC Sunday For 2010 is 15and 16 of May.

Mode: RTTY BAUDOT.

Bands: 10, 15, 20, 40 and 80 meters, according to the IARURegion 1 band plan.

Classes:
1) Single operator all band
2) Multioperator all bands.

Contest call: "CQ AEGEAN TEST". Or ARTTY TESTor any other msg.

Valid contacts: Any station can be contacted during the contest. Every station can be contacted once per band.


Exchange: RST + QSOnumber starting with 001.

Scoring:
On 10,15,20 meters one (1) point for QSO within own continent

On 10,15,20 meters two (2) points for QSO outsite own continent

On 40,80 meters three (3) point for QSO within own continent

On 40, 80 meterssix (6) point for QSO outside own continent.

QSO with QRP Station multiply X 2 the individual point(s)

QSO with station with prefix SV5,SV8 and SV9 will multiply X3 the point(s) to individual QSO

Station outside of the town an working with generator ,solar , battery orwind generator Add twenty (20) points at total.

Station working as QRP add twenty (20) points at total

QSO with station with not ITU valid call, subtract twenty (20) points.

Example 1: SV3xxx have QSO with station SV8xxx/QRP at 40m.

[{3 points X 2 (QRP)}=6 X 3(SV8) = 18 points for this QSO

Example 2: YO3xxx have QSO with station SV3xxx/QRP at 20m.

{1 point X 2 (QRP station)} = 2 points

Example 3: SV6xxx have QSO with station YU7xxx/QRP at80m.

{3 points X 2 (QRP)} = 6 points forthis QSO


Logs: Any type of log is accepted ( Cabrillo ,ADIF, excel,word, and papers ) Logs should be sent as an e-mail attachment, not in the text of the e-mail, to sv8cyr@gmail.com or for papers to P.O.Box04 83100 Samos HELLAS (Greece)

Deadline: All logs must be e-mailed or mailed by 15June 2010.

End of June will publish the calls of received logs for any mistake or objection ….To official site: www.aegeandxgroup.gr

Contest manager Alex.Karpathiou de SV8CYR--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αιγαιοπελαγίτικος Διαγωνισμός Ραδιοτηλετύπου Aegean RTTY Contest


Σκοπός: Η διά ράδιο-τηλετυπικών σημάτων επαφή με όσους περισσότερους σταθμούς . Εξάσκηση στο τρόπο αυτό της επικοινωνίας.

Διοργανωτές: AegeanDXgroup, Ένωση ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου(ΕΡΚΑ),και το περιοδικό 5-9Report.

Κατηγορίες διαγωνιζομένων:

Α. Ένας χειριστής ένας σταθμός σε όλες τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχέςΒ. Πολλοί χειριστές με έναν ή πολλούς σταθμούς στην ίδια γεωγραφική περιοχή (όχι σε μεγαλύτερη απόσταση των 500 μέτρων) σε όλες τις ραδιοερασιτεχνικές περιοχές.


Διαδικασία κλήσης: CQ AEGEAN TEST ή ARTTYC (κατά προτίμηση )

Ανταλλαγή μηνυμάτων . RST και αριθμός επαφής αρχίζοντας από το 001

Περιοχές Συχνοτήτων : 80, 40, 20, 15, 10 μέτρα .

Βαθμολογία :

Επιτρέπετε μία (1) επαφή μεκάθε σταθμό σε κάθε περιοχή συχνοτήτων.

Α) Κάθε επαφή στα 10,15,20μέτρα, μέσα στην ίδια Ήπειρο μετρά με ένα (1) βαθμό.

Β) Κάθε επαφή στα 10,15,20μέτρα , με διαφορετική Ήπειρο μετρά με δύο (2) βαθμούς.

Γ) Κάθε επαφή στα 40,80 μέτραμέσα στην Ήπειρο μετρά με τρείς (3) βαθμούς

Δ)Κάθε επαφή στα 40,80 μέτρα με διαφορετική Ήπειρο μετρά με έξ (6) βαθμούς.

Ε) Σταθμός που κάνειεπαφή με σταθμό QRP διπλασιάζει τηνπαραπάνω βαθμολογία .

ΣΤ) Κάθε επαφή με την περιοχή των Ελληνικών νησιών SV5,SV8,και SV9 θα τριπλασιάζετε η βαθμολογία στο σύνολο του QSO .
Ζ) Σταθμός πού λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό με ισχύ μικρότερη 10 Watt είναι QRP σταθμός και πριμοδοτείτε με +20 βαθμούς στό σύνολο της βαθμολογίας.

Η) Σταθμός που βρίσκετε μακριά από δίκτυο τροφοδοσίας και χρησιμοποιεί εναλλακτικές μορφές ενέργειας (Γεννήτρια,Ηλιακά , ανεμογεννήτρια)
πριμοδοτείτε μέ +20 βαθμούς στό σύνολο της βαθμολογίας.

Θ) QSO με σταθμό εκτός της λιστας των χωρών της IARU θα έχει αφαίρεση 20 βαθμών

Παράδειγμα 1: SV3xxx έχει QSO με SV8xxx/QRP στά 40μ.

[{3 βαθμοί Χ 2(λόγω QRP)}=6 Χ 3(λόγω SV8)] = 18 βαθμοί γι’αυτό το QSO

Παράδειγμα 2: YO3xxx έχει QSO με τον σταθμό SV3xxx/QRP στα 20μ.

{1 βαθμός Χ2 (λόγω QRP)} = 2 βαθμοί
Παράδειγμα 3: SV6xxx έχει QSO με YU7xxx/QRP στα 80μ.

3βαθμοί X2(λόγωQRP)=6 βαθμοί

Ημερολόγια: Λαμβάνονται σε οποιαδήποτε μορφή. Ηλεκτρονική (excel , word, ADIF κ.ά ή και χειρόγραφη (ευανάγνωστη) , Μέχρι 15 Ιουνίου .

Στην διεύθυνση sv8cyr@gmail.com . Διεύθυνση χειρογράφων Ταχ.Θ.04 83100 Σάμος. Κάθε λείψει ημερολογίου θα απαντάτε για επιβεβαίωση.

Στο τέλος Ιουνίου θα δημοσιευθούν τα χαρακτηριστικά αυτών που έχουν στείλει ημερολόγια για τυχόν λάθη και ενστάσεις:
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο www.aegeandxgroup.gr Και στο 5-9Report.

Αυτοί που θα πρωτεύσουν σε κάθε κατηγορία θα λάβουν τιμητικό Δώρο.
Οι δεύτεροι και τρίτοι στη σειρά τιμητικό δίπλωμα
'Ολοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα

Contest Manager SV8CYR Αλεξ.Καρπαθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: