Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Welcome to the website of the Hellenic PSK Club

Welcome to the website of the Hellenic PSK Club (Phase Shift Keying) - HPC for short.

HPC was founded as an organized action of PSK enthusiasts in Greece, which will collectively focus on the fulfillment of the following goals:

 • Promote PSK modes and their proper use.
 • Organize contests and support related radio amateur events.
 • Reward amateur radio operators that work PSK modes extensively.
 • Encourage collaboration and fellowship.

We would like to believe that our community will be above all unified, since we are all driven by the same passion!

We wish you enjoy your stay and hope you will honor us with your participation.

Many 73 and good DX - as always in PSK modes.

Benvenuti al sito internet del Club Ellenico di PSK (Phase Shift Keying) o Hellenic PSK Club – HPC in breve.

L’HPC è stato creato perché anche gli amici greci del PSK possano operare in modo organizzato. L’HPC è stato inoltre fondato per:

 • promuovere i mode di PSK e il loro corretto uso;
 • organizzare concorsi radioamatoriali e sostenere gli eventi radioamatoriali correlati;
 • premiare i radioamatori che si occupano ampiamente del PSK;
 • incoraggiare la solidarietà e il cameratismo.

Speriamo che la nostra comunità sarà soprattutto unita, dal momento che ci collega la stessa passione!

Vi auguriamo buon divertimento e speriamo che ci farete l’onore di parterciparci.

Tanti 73 e buoni DX – come sempre ai mode di PSK.

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Λέσχης του PSK (Phase Shift Keying) ή Hellenic PSK Club - HPC εν συντομία.

Το HPC δημιουργήθηκε ώστε να υπάρχει και στη χώρα μας μια οργανωμένη δράση των φίλων του PSK, που θα επικεντρώνονται συλλογικά στην κάλυψη των παρακάτω στόχων:

 • Προώθηση των mode του PSK, αλλά και της ορθής χρήσης τους.
 • Οργάνωση διαγωνισμών και υποστήριξη σχετικών ραδιοερασιτεχνικών γεγονότων.
 • Επιβράβευση ραδιοερασιτεχνών που ασχολούνται εκτενώς με τα mode του PSK.
 • Τόνωση της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κοινότητά μας θα είναι πάνω απ’όλα δεμένη, αφού μας συνδέει το ίδιο μεράκι!

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και ελπίζουμε ότι θα μας τιμήσετε με την συμμετοχή σας.

Πολλά 73 και καλά DX - όπως πάντα στα mode του PSK.

Δεν υπάρχουν σχόλια: